Privacyverklaring

Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gelinkt, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen, gebruiksgedrag. Wij hebben uitgebreide technische en bedrijfsinterne veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke overeenkomstig artikel 4 lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de firma EURODIS GmbH, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, tel.: 0049-6201 988 703, fax: 0049-6201 988 120, e-mail: contact@eurodis.com (meer informatie vindt u in ons impressum).

2. Contactmogelijkheden van de functionarissen voor gegevensbescherming

Onze functionarissen voor gegevensbescherming bereikt u op dataprotection@eurodis.com of via ons postadres met de vermelding „aan de functionaris voor gegevensbescherming”.

3. Uw rechten

U hebt tegenover ons de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

3.1. Algemene rechten

U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Indien een verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan hebt u het recht om deze toestemming zonder terugwerkende kracht in te trekken.

3.2. Rechten bij gegevensverwerking volgens gerechtvaardigd belang

U hebt overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (gegevensverwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of op basis van artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar door u verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor de vordering, uitoefening of verdediging van rechten.

3.3. Rechten bij direct marketing

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om aan direct marketing te doen, dan hebt u overeenkomstig arikel 21 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
In geval van bezwaar door u tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor dit doeleinde

3.4. Recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt bovendien het recht om bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

4. Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

Bij het louter informatief gebruik van de website, dus als u niet ons contactformulier gebruikt of ons op een andere manier informatie bezorgt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen. De rechtsgrond daarvoor is artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
IP-adres, datum en tijdstip van de oproep, tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de oproep (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, respectievelijk overgedragen hoeveelheid gegevens, website waarvan de oproep komt, browser, besturingssysteem en de interface ervan, taal en versie van de browsersoftware.

5. Contact opnemen per e-mail of via het contactformulier

Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, dan worden de door u meegedeelde gegevens (onderwerp van de aanvraag, uw voor- en familienaam, uw e-mailadres en uw bericht) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Indien wij via ons contactformulier vragen om bepaalde gegevens in te vullen die niet noodzakelijk zijn om contact met u op te nemen, dan hebben wij deze steeds als optioneel gemarkeerd. Deze gegevens dienen om uw aanvraag te concretiseren en voor een betere afhandeling van uw verzoek. De mededeling van deze gegevens gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, artikel 6 lid 1 a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien het hierbij gaat om gegevens met betrekking tot communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), dan geeft u ons bovendien de toestemming om via dit communicatiekanaal contact met u op te nemen, om zo uw verzoek te beantwoorden. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde zonder terugwerkende kracht intrekken.
De gegevens die in dit verband worden verstrekt, verwijderen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is of wij beperken de verwerking als er wettelijke bewaringsplichten bestaan.

6. Gebruik van cookies

Bij uw gebruik van onze website worden er cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en daar worden toegewezen aan de door u gebruikte browser. De instantie die de cookie instelt, ontvangt bepaalde informatie via de cookies. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Ze dienen om de website algemeen gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Wij gebruiken cookies ook om u voor volgende bezoeken te kunnen identificeren, indien u beschikt over een account bij ons. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.
Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

6.1. Transiënte cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd, wanneer u uitlogt of de browser sluit.

6.2. Persistente Cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een vastgelegde duur, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

6.3. Flash-cookies

De gebruikte Flash-cookies worden niet verzameld door uw browser, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindtoestel worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van Flash-cookies wenst, moet u een desbetreffende add-on installeren, bijv. „Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door in uw browser de privémodus te gebruiken. Daarnaast raden wij u aan regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis manueel te verwijderen.

6.4. Verhinderen van cookies

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6.5. Rechtsgronden en opslagduur

De rechtsgronden voor mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens en hun opslagduur variëren en worden in de volgende paragrafen beschreven.

7. Websiteanalyse

Ten behoeve van de analyse en optimalisatie van onze website gebruiken wij verschillende diensten die hierna worden beschreven. Zo kunnen wij bijv. analyseren hoeveel gebruikers onze website bezoeken, welke informatie het meest gevraagd is of hoe gebruikers het aanbod vinden. Wij verzamelen onder andere gegevens over het volgende: vanop welke website is een bepaalde persoon terechtgekomen op een webpagina (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website worden bekeken of hoe vaak en hoe lang werd een subpagina bekeken. Dit helpt ons om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken en te verbeteren. De daarbij verzamelde gegevens dienen niet om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens verzameld.
De rechtsgrond daarvoor is artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.1. Google Analytics

Wij gebruiken de volgende technologie van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google”): 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google uw gebruik van de website analyseren om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website.

Sinds de Hamburgse functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie op basis van het besluit van de Düsseldorfer Kreis met Google is overeengekomen om analysemethoden te ontwikkelen voor het meten van het bereik van internetaanbiedingen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om Google Analytics zonder bezwaar te gebruiken. Uiteraard houden wij ons aan deze eisen. Wij wijzen er in het bijzonder op dat Google Analytics op deze website uitgebreid is met de code „gat._anonymizeIp();” om anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP masking) te verzekeren. Uw IP-adres wordt in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en bescherming van gegevens is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.
Google Analytics maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies”. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-add-on te downloaden en te installeren. Als u hier klikt, wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld: Google Analytics deactiveren.
De rechtsgrond voor het gebruik is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz/ TMG) resp. artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Doorgeven van gegevens

Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij wij wettelijk daartoe verplicht zijn, het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of u voordien uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van uw gegevens.
Externe dienstverleners en partnerbedrijven, zoals bijv. het verzendbedrijf dat de levering uitvoert, ontvangen uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aanvraag. In deze gevallen beperkt de omvang van de overgedragen gegevens zich echter tot het noodzakelijke minimum. Indien onze dienstverleners in aanraking komen met uw persoonsgegevens, verzekeren wij in het kader van de orderverwerking overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat zij de voorschriften van de privacywetgeving op dezelfde wijze in acht nemen. Houd ook rekening met de desbetreffende privacyverklaringen van de aanbieders. Voor de inhoud van externe diensten is de respectievelijke aanbieder van de dienst verantwoordelijk, waarbij wij in de mate van het redelijke de diensten controleren op inachtneming van de wettelijke vereisten.
Wij hechten er belang aan om uw gegevens binnen de EU / EER te verwerken.

9. Gegevensbeveiliging

Wij hebben uitgebreide technische en bedrijfsinterne veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Versie mei 2018